اعلان مناقصة- وزارة النفط Vibration&anti - surge control systems for hitachi gas turbine at AB 2 gas comp. station/ train-c

اعلان مناقصة- وزارة النفط Vibration&anti - surge control systems for hitachi gas turbine at AB 2 gas comp. station/ train-c

Tender SOM: 58.17.500.01 اعلان مناقصة- وزارة النفط

Tender: SOM: 58.17.500.01